Reth Levizjës Demokratike

Lëvizja Demokratike është përpiluar duke u konsultuar me , intelektualë, afaristë, sektorin civil, sportistë, njerëzit e kulturës dhe arsimit, individë që kanë kritikuar dhe zëshëm kanë folur për të gjitha pakënaqësitë dhe problemet me të cilat ballafaqohet qytetari shqiptar në RMV,e tjerë.

play-icon

Video
Kuvendi Themelues

Vlerat themelore të Lëvizjes Demokratike do të jenë:

  • Respektimi i lirive dhe të drejtave të njeriut konform normave ndërkombëtare dhe normave të brendshme të shtetit tonë.
  • Sundim i ligjit për të gjithë, avancimi i të drejtave dhe statusit të shqiptarëve deri në barazi të plotë.
  • Demokracia e brendshme.
  • Mirëqenia ekonomike.
  • Decentralizimi fiskal në një nivel më të lartë.
  • Fuqizimi i rinisë dhe vendosja e tyre në pozita me përgjegjësi.
  • Fuqizimi i raporteve me aleatët tanë strategjik SHBA, BE dhe NATO.
  • Forcimi i bashkëpunimit rajonal me vendet e Ballkanit Perëndimor përmes Procesit të Berlinit.

Disa nga shtyllat kryesore të programit

Shtyllat kryesore të programit, te cilat gjatë rrugëtimit te Lidershipit të Lëvizjes Demokratike sigurisht që do te shtohen dhe zgjerohen dhe do i përshteten kohës dhe rethanave.

SHTETI LIGJOR

Në SHBA, një nga thëniet që daton nga shpallja e pavarësisë thotë “çmimi i lirisë është vigjilenca e përjetshme.” Korrupsioni dëmton, dobëson, dhe në fund shkatërron themelet në të cilat qëndron demokracia, prandaj edhe Lëvizja Demokratike do të shpall luftën kundër korrupsionit si prioritet.

PËPRSHPEJTIMI I RRUGËS DREJT BE-së

Anëtarësimi i plotë i RMV-së në BE paraqet synim parësor i yni që nuk ka alternative, që njëkohësisht përfaqëson edhe vullnetin e shumicës absolute të shqiptarëve në RMV.

RINIA – E TASHMJA, SEPSE E TASHMJA ËSHTË E ARDHMJA

Ne, Lëvizja Demokratike e kuptojmë që cilësia e brezave të ardhshëm varet nga cilësia e rinisë sot. Prandaj nuk themi RINIA ËSHTË E ARDHMJA, POR THEMI RINIA ËSHTË E TASHMJA.

SHËNDETËSIA

Lëvizja Demokratike parasheh ndërtimin e një sistemi shëndetësorë cilësor dhe i cili në qendër të vëmendjes do ta ketë shëndetin e qytetarit

MBROJTE SOCIALE KUALITATIVE

Lëvizja Demokratike do të angazhohet për mundësi të barabarta për çdo qytetar, pa mare pasrasysh gjininë, moshën, kombësinë, duke siguruar mbrojtje sociale kualitative.

UÇK – STATUSI I ISH USHTARËVE, FAMILJEVE TË DËSHMORËVE DHE INVALIDËVE TË LUFTËS

UÇK - Ushtria Çlirimtare Kombetare është krenaria e popullit tonë, prandaj Lëvizja Demokratike do të angazhohet fuqishëm që të gjejmë zgjidhje për rregullimin e statusit të ish ushtarëve, familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës.

HEQJA E PËRKUFIZIMIT 20% NGA KUSHTETUTA DHE ZBATIMI I PLOTË I GJUHËS SHQIPE

Lëvizja Demokratike do të angazhohet maksimalisht për avancimin e gjuhes shqipe deri ne barazi të plotë me gjuhën maqedone, barazi kjo që vetëm do e forcojë stabilitetin e vendit dhe lojalitetin e shqiptarëve ndaj shtetit.

MIRËQENIE EKONOMIKE

Lëvizja Demokratike do të ketë për qëllim përshpejtimin e reformave dhe do të angazhohet për përmirësimin e kornizës ligjore, administrative dhe operacionale për sektorin privat.

ARSIM CILËSOR

Fillimisht, do të luftojmë për çdo fëmijë edhe ata të fshatrave më të largëta t`i sigurojmë mësimin në gjuhen shqipe, që paraqet e drejtë elementare.

MBROJTJA E MJEDISIT JETËSOR

Mjedisi jetësor nuk është pronë e kësaj gjenerate, por është amanet i gjeneratave të ardhëshme dhe si i tillë duhet të trajtohet dhe mbrohet në mënyrë adekuate.

BARAZI GJINORE

Qasja e barabartë e burrave dhe grave në vendimmarrje është parakusht i domosdoshëm për qeverisje demokratike.

PUSHTET I DECENTRALIZUAR

Lëvizja Demokratike do të synojë përshpejtimin dhe finalizimin e procesit të reformës në sistemin e vetëqeverisjes lokale.

SPORTI DHE KULTURA

Synimi ynë është që sportin ta vendosim ndër strategjitë kryesore dhe me mision të reformojmë dhe rikonceptojmë infrastrukturën sportive dhe të përshtasim dhe përmirësojmë ligjet aktuale mbi të cilat zhvillohet sporti. Mbështetjen e Kulturës Lëvizja Demokratike nuk e percepton si subvencion, por si investim për të ardhmen e vendit tonë.

DIASPORA

Diaspora, sidomos ajo shqiptare, mbetet ndër instrumentet më të vlefshme ekonomike që ka RMV duke kontribuar deri në 10% te GDP së, prandaj një vëmendje te veçantë do i kushtojmë Diasporës.

Lëvizja Demokratike - #Lëviz